او

اهداف مباراه انتر ميلان و مازمبي 3 - 0 بتاريخ 18-12-2010